Site kullanıcılarına ilişkin kişisel veriler 6698 sayılı Kanun ve Dürüstlük Kuralları çerçevesinde koruma altındadır. Kişisel verileriniz ancak Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, İnternet sitemize yorum ve soru bırakarak kendilerine dönüş yapmamızı isteyen müvekkil/müvekkil adayları/ ya da sair kişilere ulaşmak amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle ya da herhangi ticari kuruluş ile asla paylaşılmamaktadır. Mail adresi, isim ve soy isim gibi bilgilerinin sitenin ilgili kısmına girilmesi durumunda kişinin konuyla bağlantılı kişisel verilerinin hukuka uygun işlenmesine rıza verdiği kabul edilir.
Kişisel verileri işlenen kişiler aşağıdaki haklara sahiptir;
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.