İLETİŞİM

"Mahkemeler hukuk imparatorluğunun başkentleridir. Yargıçlar ise bu başkentlerdeki prenslerdir; ama ne kahindirler ne de peygamber. Eğer hukukun kendisine yönelik hedefinin ne olduğunu ortaya koymak istiyorlarsa bu FİLOZOFLARA düşer."

Ronald DWORKİN – Hukukun Hükümranlığı
Hakkımızda

Av. Hüseyin Küskü

Hatay Barosu levhasına yazılı olan Avukat Hüseyin KÜSKÜ Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Avukatlık faaliyetini İskenderun merkezli olarak sürdüren Hüseyin KÜSKÜ bir dönem Hatay Barosu Dergisi yayın kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

Üniversite öğrenciliği döneminde kamu hukuku alanına ilişkin çalışmalar yapmış ve bu çalışmalar neticesinde kaleme alınan araştırma makalesi ulusal hakemli dergide yayımlanmıştır. Avukat Hüseyin KÜSKÜ’ye göre “hukuk” bir bilim olmaktan çok sosyal bilimlerin gerçek bir uygulama sahasıdır. Bu sebeple Kriminoloji, Antropoloji, Sosyoloji ve Psikoloji alanlarının yardımı ve rehberliği olmaksızın tam anlamıyla hukuk eğitiminin verildiğinden söz edilemeyeceği gibi insanlar arasındaki uyuşmazlıkları çözdüğü iddiasında bulunan hukuk uygulayıcıların uyuşmazlığı doğuran siyasal, sosyal, kültürel ve psikolojik fenomenler konusunda bilgi sahibi olması da bir zorunluluktur.

HIZLICA İLETİŞİME GEÇ!

Avukat Hüseyin Küskü

YANINIZDAYIZ!

“Kötülük sadece denetim altına alınmamış tabiatın bir sonucudur.”
Immanuel KANT

Hedefimiz Avukatlık Meslek Kuralları çerçevesinde hukuk kurallarının tam olarak uygulanması , kişiler arasındaki uyuşmazlıkların hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, gerçek ve tüzel kişilerin yargı mercileri , idari kurum ve kuruluşlar ve diğer alanlarda temsil edilmesidir.

Avukatlık mesleğinin maddi çıkarların ve salt ekonomik güdülerin üzerinde olduğu bilinciyle kamu hizmeti niteliğindeki mesleki faaliyetimizin akademik ve etik kurallara uygun olarak icrası için çaba göstermekteyiz.

Hizmet Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Borçlar Hukuku

Gündelik ve ticari yaşam için vazgeçilmez durumda olan sözleşmeleri içeren, sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme boşluklarının doldurulması, sözleşmelerin feshi ve sözleşmeden dönme, sözleşme uyuşmazlıklarında danışmanlık ve diğer konuları içeren alandır.

Tıp Hukuku

Hekim ve hasta haklarını, tıbbi müdahaleden kaynaklanan uyuşmazlıkları, Hastanelerin kurulması, işletilmesi, hasta verilerinin korunması, hekimler ve diğer sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumluluklarını, ilaç kullanımı ve korunması, medikal ürünlerin üretimi ve kullanılmasından doğan konuları içeren alandır.

İdare Hukuku

İdari işlem ve eylemlerden doğan davaları, meslekten çıkarma, görev yeri değiştirme, disiplin cezası tesisi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma alanına ilişkin taşınmaz uyuşmazlıklarını, Kamu hastanelerinin ve bu hastane personelinin hukuki sorumluluğunu ve diğer konuları içeren alandır.

Aile Hukuku

Nişanlılığın kurulması, bozulması, evliliğin kurulması ve boşanma, çocuklar, çocukların bakım ve gözetimi, nafaka, mal rejiminin tasfiyesi, evlilik birliğinin korunması ve diğer birçok konuyu içeren alandır.

Şirketler Hukuku

Ticaret şirketlerinin kurulması, tasfiyesi, ihyası, şirket birleşmeleri, tür değiştirme, şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve yorumlanması, şirketlere danışmanlık ve diğer konuları içeren alandır.

Ceza Hukuku

Suç işlenmesi ile başlayan süreçte kişinin savunma hakkının temini, suçların tasnifi, soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdafilik, mağdur haklarının korunması, soruşturma ve kovuşturma aşamasında vekillik, suç tiplerine ilişkin ayırt edici açıklamalar ve diğer konuları içeren alandır.

Gayrimenkul Hukuku

Merkezinde gayrimenkul kavramının bulunduğu el atmanın önlenmesi, ecrimisil, tapu iptal ve tescil, muris muvazaası, inançlı işlem, ön ödemeli konut satış sözleşmesi, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve diğer konuları içeren alandır.

İçeriklerin izinsiz kopyalanması, paylaşılması yasaktır!